Постановление КМУ №625: Порядок использования денег Стабфонда для государственной поддержки растениеводства

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р.  № 625

ПОРЯДОК використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки виробництва продукції рослинництва
1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених пунктом 1 частини першої статті 76 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, які спрямовано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 463 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 36, ст. 1225) для державної підтримки виробництва продукції рослинництва у сумі 250 000 тис. гривень (далі — бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти спрямовуються сільськогосподарським підприємствам у таких розмірах:
для вирощування цукрових буряків з метою виробництва цукру в межах квоти “А” — 750 гривень на 1 гектар посівів;
для вирощування льону-довгунцю на тресту — 640 гривень на 1 гектар посівів.
3. Сільськогосподарські підприємства:
страхують 20 відсотків посівних площ культур, на вирощування яких надається державна підтримка;
зобов’язуються продати на організованому аграрному ринку не менш як 20 відсотків продукції, на виробництво якої надана державна підтримка.
4. Мінагрополітики затверджує за погодженням з Мінфіном розподіл бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій пропорційно площам посіву сільськогосподарських культур, зазначених у пункті 2 цього Порядку, і протягом трьох робочих днів подає Державному казначейству реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів та планів асигнувань у розрізі регіонів пропорційно затвердженому розподілу бюджетних коштів.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим і головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій проводять протягом трьох робочих днів після надходження від Мінагрополітики повідомлення про розподіл бюджетних коштів їх розподіл між районами пропорційно зазначеним вище площам, про що у триденний строк надсилають повідомлення управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій, затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та передають їх відповідним органам Державного казначейства.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після надходження повідомлення про розподіл бюджетних коштів розміщують у засобах масової інформації оголошення із зазначенням переліку, строку та умов подання документів, необхідних для отримання бюджетних коштів.
5. Бюджетні кошти розподіляються Мінагрополітики, Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних, управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій пропорційно сумам, затвердженим у планах асигнувань на поточний рік.
6. Для формування реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання бюджетних коштів (далі — реєстр), управління агропромислового розвитку райдержадміністрації утворює комісію, до складу якої входять начальник управління (голова комісії), по одному представнику фінансового органу, органів державної контрольно-ревізійної служби, державної податкової служби і державної статистики, управління земельних ресурсів, державної насіннєвої інспекції та державної інспекції захисту рослин, голова асоціації фермерів, представник ради сільськогосподарських підприємств (далі — комісія).
7. Заявку на отримання бюджетних коштів (далі — заявка) мають право подавати комісії до 1 серпня за місцем провадження своєї діяльності сільськогосподарські підприємства, які вирощують зазначені у пункті 2 цього Порядку сільськогосподарські культури, крім бюджетних установ та сільськогосподарських підприємств, що визнані банкрутами або проти яких порушено справу про банкрутство та які мають прострочену більш як півроку заборгованість перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України.
8. До заявки додаються:
1) заповнена форма державного статистичного спостереження № 4-сг “Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 200___ р.”, спеціалізовані бухгалтерські форми первинного обліку “Акт № ____ про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин” (форма № ВЗСГ-3) та “Акт № ____ витрати насіння і садивного матеріалу” (форма № ВЗСГ-4);
2) засвідчені в установленому порядку копії:
довідки про включення до ЄДРПОУ;
довідки про розмір площі земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності, постійному користуванні чи оренді, виданої Центром державного земельного кадастру, та/або довідки про розмір земельних часток (паїв), виданої органом, який зареєстрував договір оренди земельної частки (паю) відповідно до Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. № 119 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 4, ст. 113);
довідок про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, видані відповідно органами державної податкової служби та Пенсійного фонду України;
страхових договорів та документів про внесення страхових платежів;
3) звіт про результати фінансової діяльності за попередній рік;
4) довідка про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом із сплати податку з доходів фізичних осіб за підписом керівника, скріпленим печаткою сільськогосподарського підприємства;
5) письмове зобов’язання сільськогосподарського підприємства повернути до бюджету у місячний строк бюджетні кошти, якщо контролюючими органами встановлено факт порушення під час їх отримання або невиконання вимоги щодо продажу продукції на організованому аграрному ринку. У разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення та припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів.
Відсутність одного із зазначених в цьому пункті документів позбавляє сільськогосподарське підприємство права на отримання бюджетних коштів.
Несвоєчасно подана заявка до розгляду не приймається.
9. Комісія розглядає подані сільськогосподарським підприємством згідно з пунктом 8 цього Порядку документи, перевіряє достовірність наведених у них даних, обстежує посіви, складає акт за результатами перевірки та обстеження і приймає рішення щодо включення підприємства до реєстру.
Реєстр разом з документами зберігається протягом трьох років в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації.
У разі відмови у включенні сільськогосподарського підприємства до реєстру комісія у триденний строк після прийняття відповідного рішення видає (надсилає) йому обґрунтовану відповідь.
Форми зазначеного акта та реєстру затверджує Мінагрополітики.
10. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій:
надсилають відповідним органам Державного казначейства реєстри та платіжні доручення для перерахування бюджетних коштів на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті у банках.
Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому Державним казначейством порядку;
подають щомісяця до 5 числа наступного періоду Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій засвідчені копії реєстрів, на підставі яких перераховано бюджетні кошти.
11. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій готують на підставі реєстрів і подають Мінагрополітики:
щокварталу до 15 числа наступного місяця інформацію про кількість сільськогосподарських підприємств, включених до реєстру, та суму отриманих бюджетних коштів за формою, затвердженою Мінагрополітики, для її узагальнення і надіслання до 20 числа зазначеного місяця Мінфіну;
річний звіт про використання бюджетних коштів за формою, затвердженою Мінагрополітики, для узагальнення і надіслання до 1 лютого наступного року Мінфіну.
kmu.gov.ua

У Вас возникли дополнительные вопросы?
Будем рады помочь!